Základné údaje o projekte


Názov projektu:
Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti

ITMS kód projektu:
26110130590

Druh projektu:
dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:
Vzdelávanie

Prioritná os:
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:
1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy:
OPV-2012/1.1/08-SORO

Výška nenávratného príspevku:
408 293,56 EUR

Financovanie projektu:
ESF: 85%
Štátny rozpočet: 10%
Spolufincovanie: 5%

Cieľové skupiny:
1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy: 15
2. Žiaci strednej školy: 360

Ciele projektu:
Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov strednej školy inovovaním/zriadením laboratórií vybavených modernými učebnými pomôckami a nadväzne inováciou výučby.
  2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
  3. Inovovať proces vzdelávania na strednej škole podporujúceho rozvoj vedomostnej spoločnosti
  4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  realizáciou inovatívneho poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a zvýšením bonity školy
Kontakt


Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
95012 Nitra

web:
www.sosvetnr.sk

tel.:
037/7922002

GSM:
0948/792202

fax:
037/7922022

Výskumná agentúra:
www.vyskumnaagentura.sk

Európsky sociálny fond:
www.esf.gov.sk