Aktivity projektu


Aktivita 1.1
Názov aktivity Inovácia vzdelávania založená na inovácii alebo zriadení laboratórií
Cieľ aktivity Overenie inovatívneho spôsobu výuky v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výuky vybraných povinných predmetov vrátane spracovania odborných textov, pracovných listov alebo didaktických listov potrebných pre výučbu
Termín realizácie aktivity 03/2014 - 11/2015
Obsah aktivity 1.1.1 Vybavenie laboratórií a odborných učební
1.1.2 Inovácia vzdelávacieho procesu
Výstupy aktivity 3 inovované učebne,
137 nových didaktických prostriedkov,
9 nových (inovovaných) študijných materiálov,
4 učitelia zapojení do aktivity,
360 žiakov zapojených do aktivity.
 
Aktivita 2.1
Názov aktivity Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
Cieľ aktivity Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných predmetov inovatívnymi metódami s využitím IKT, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie kľúčových zručností, vedomostí a návykov absolventov SŠ v nadväznosti na aktuálne a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a potreby trhu práce
Termín realizácie aktivity 05/2014 - 11/2015
Obsah aktivity 2.1.1 Školenie na uplatnenie informačných technológii vo vyučovacom procese
2.1.2 Digitálna príprava na vyučovaciu hodinu
2.1.3 Ako efektívne motivovať žiakov (komunikačné zručnosti a motivácia)
2.1.4 Certifikačný kurz PRINCE2® Foundation
2.1.5 Kurz v oblasti grafických aplikácií
2.1.6 Kancelárske balíky Office 365 a Office 2013
2.1.7 Školenie sieťové a WiFi technológie - certifikácia MikroTik
2.1.8 Komunikačné, prezenčné a riadiace schopnosti učiteľa
Výstupy aktivity 8 školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov
15 učiteľov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu
 
Aktivita 3.1
Názov aktivity Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch
Cieľ aktivity Overenie inovatívneho spôsobu výuky v praxi na základe vytvorených predpokladov na inováciu výuky vybraných povinných predmetov vrátane spracovania odborných textov, pracovných listov alebo didaktických listov potrebných pre výučbu
Termín realizácie aktivity 03/2014 - 11/2015
Obsah aktivity 3.1.1 Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok pre vybrané predmety a ich overenie v praxi
3.1.2 Materiálno-technické zabezpečenie inovovanej výuky
Výstupy aktivity 1 inovovaná učebňa
7 nových didaktických prostriedkov
9 nových (inovovaných) študijných materiálov
4 učitelia zapojení do aktivity
75 žiakov zapojených do aktivity
 
Aktivita 3.2
Názov aktivity Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT
Cieľ aktivity Digitalizácia vzdelávania a maximalizácia využitia možností IKT vo vyučovacom procese
Termín realizácie aktivity 03/2014 - 11/2015
Obsah aktivity 3.2.1 Videokonferenčné vzdelávanie
3.2.2 Vyučovanie informatiky
3.2.3 Interaktívna výučba vybraných predmetov
Výstupy aktivity 2 inovované učebne
68 nových didaktických prostriedkov
28 nových (inovovaných) študijných materiálov
7 učiteľov zapojených do aktivity
360 žiakov zapojených do aktivity
 
Aktivita 4.1
Názov aktivity Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce
Cieľ aktivity Prepojiť školu s praxou, ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej absolventov potenciálnym zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium
Termín realizácie aktivity 04/2014 - 11/2015
Obsah aktivity 4.1.1 Kariérne poradenstvo
4.1.2 Otvorené kariérne dni
4.1.3 Rozšírenie školského informačného systému
Výstupy aktivity 60 absolventov školy, ktorí sa zúčastnili aktivity
75 žiakov zapojených do realizácie aktivity
 
Aktivita 4.2
Názov aktivity Záverečná konferencia projektu
Cieľ aktivity Cez prezentáciu výsledkov projektu chceme ukázať inovatívny spôsob vzdelávania na strednej škole s využitím IKT ako veľmi efektívneho a účinného nástroja zabezpečujúceho zvýšenie kvality absolventov školy a ich úspešnosť pri uplatňovaní sa na trhu práce alebo na ďalšom stupni vzdelávania
Termín realizácie aktivity 01/2015 - 11/2015
Výstupy aktivity 50 účastníkov konferencie
15 učiteľov zapojených do aktivity
20 žiakov zapojených do aktivity


Kontakt


Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
95012 Nitra

web:
www.sosvetnr.sk

tel.:
037/7922002

GSM:
0948/792202

fax:
037/7922022

Výskumná agentúra:
www.vyskumnaagentura.sk

Európsky sociálny fond:
www.esf.gov.sk